PSYMEDICA

 Upute autorima

Časopis PSYMEDICA objavljuje radove koji ranije nisu nigdje publikovani, niti predati za  publikovanje, i to: originalne radove, saopštenja, prikaze slučajeva, preglede iz literature, radove iz prakse, klinička iskustva, izvještaje sa naučnih i stručnih skupova, naučne i stručne vijesti, inovacije iz psihijatrije, pisma uredništvu, te prikaze knjiga i druge priloge.

Prispjeli rukopis odbor šalje recenzentima. Nakon recenzije konačnu odluku o prihvatanju rada za štampu donosi glavni i odgovorni urednik.

Za objavljene radove se ne isplaćuje honorar, a autorska prava se prenose na izdavača. Rukopisi i prilozi se ne vraćaju. Za reprodukciju ili ponovno objavljivanje nekog segmenta rada publikovanog u časopisu PSYMEDICA neophodna je saglasnost izdavača. Štampa se na srpskom jeziku, latinicom, sa kratkim sadržajem prevedenim na engleski jezik, ili kompletno na engleskom jeziku.

UPUTSTVO ZA IZRADU RADA

Tekst rada kucati u programu za obradu teksta Word, latinicom, sa jednostrukim proredom, fontom Times New Roman i veličinom slova 12 (12 pt). Sve margine podesiti na 25 mm, veličinu stranice na format A4, a tekst kucati sa lijevim poravnanjem. Poslije svakog znaka interpunkcije staviti samo jedan prazan karakter.

Rukopis rada dostaviti odštampan jednostrano na bijeloj hartiji formata A4 u tri primjerka. Stranice ne numerisati.

Naslovna strana. Na posebnoj, prvoj stranici rukopisa treba navesti:

· naslov rada · puna imena i prezimena autora (bez titula) indeksirana brojevima;

· naziv ustanova u kojima autori rade i mjesto, i to redoslijedom koji odgovara indeksiranim brojevima autora; te ukoliko je rad prethodno saopšten navesti naziv skupa, mjesto i vrijeme održavanja.

· na dnu stranice navesti ime i prezime, kontakt-adresu, broj telefona, faksa i e-mail adresu jednog od autora radi korespondencije.

Na posebnoj, drugoj stranici rukopisa treba navesti sažetak, bez imena autora.

Autorstvo. Sve osobe koje su navedene kao autori rada treba da se kvalifikuju za autorstvo. Svaki autor treba da je učestvovao dovoljno u radu na rukopisu kako bi mogao da preuzme odgovornost za ukupan tekst.

Sažetak

Za originale radove kratak sadržaj treba da ima: uvod, cilj rada, metod rada, rezultati, zaključak.

Prevod na engleski jezik. Na posebnoj stranici otkucati naslov rada na engleskom jeziku, puna imena i prezimena autora, nazive ustanova na engleskom jeziku i  sažetak (Abstract) na engleskom jeziku sa ključnim riječima (Key words).

Struktura rada

Originalni naučni rad treba da ima uvod, cilj rada, metod rada, rezultate, diskusiju, zaključak, literaturu.

Ostali radovi treba da imaju odgovarajuću standardnu strukturu u skladu sa tipom rada.

1. Originalni naučni radovi (do 12 strana). Sadrže sopstvena reprezentativna istraživanja obrađena i izložena tako da se, ako su eksperimenti, mogu ponoviti, a analize i zaključci na kojima se rezultati zasnivaju mogu provjeriti. 

2. Uvodnici (do 5 strana). Sadrže mišljenje o nekoj važnoj temi. Mogu da sadrže diskusiju o nekoj posebno značajnoj temi ili nalazima publikovanim u ovom časopisu ili bilo kom drugom. Piše ih jedan autor po pozivu. 

3. Prethodna saopštenja (do 4 strane). Sadrže naučne rezultate čiji karakter zahtijeva hitno objavljivanje, ali ne mora da omogući i ponavljanje iznesenih rezultata. 

4. Pregledni članci (do 10 strana). Predstavljaju cjelovit pregled nekog područja ili problema na osnovu već publikovanog materijala koji se analizira i raspravlja. 

5. Stručni članci (do 10 strana). Odnose se na provjeru ili reprodukciju poznatih istraživanja i predstavljaju koristan materijal u širenju znanja i prilagođavanja izvornih istraživanja potrebama nauke i prakse. 

6. Prikazi slučajeva (do 6 strana). Obrađuju kazuistiku iz prakse, važnu ljekarima koji vode neposrednu brigu o bolesnicima. 

Skraćenice i simboli

Koristiti samo standardne skraćenice, izuzev u naslovu i apstraktu. Pun naziv sa skraćenicom u zagradi treba dati kod prvog pominjanja u tekstu.

Literatura. Reference numerisati rednim arapskim brojevima prema redoslijedu. Reference se citiraju prema tzv. Vankuverskim pravilima (Vankuverski stil), koja su zasnovana na formatima koja koriste National Library of Medicine i Index Medicus.

 Slanje rukopisa. Rukopis rada i svi prilozi uz rad dostavljaju se u tri primjerka, zajedno sa diskom (CD,DVD), ili USB flesh memorijom na koje je snimljen identičan tekst koji je i na papiru. Rad se šalje na adresu izdavača navedenu na prednjoj strani časopisa.

  Uz rad, na posebnom listu, treba dostaviti: izjavu da rad do sada nije (ili je delimično) objavljen ili prihvaćen za štampu u drugom časopisu; potpise svih koautora; ime, tačnu adresu, brojeve telefona (fiksne, mobilne, faks), e-mail adresu, kao i kopiju dokaza o pretplati na  časopis za sve autore (i koautore).

Za objavljene radove Psymedica zadržava sva autorska prava.

(AMDA RS copyright(C):2010 All right reserved.)


Časopis objavljuje samo radove svojih pretplatnika, što se odnosi na sve autore i koautore.

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem emaila izdavača: amda@blic.net.

ADRESA UREDNIŠTVA:

AMDA-RS, PSYMEDICA

(n/r glavnog i odgovornog urednika

 Prof. dr Milana Stojakovića)

Kralja Petra Prvog Karađorđevića 115 78000 Banjaluka 

Bosna i Hercegovina


AMDA RS/BA INTERNATIONAL copyright(C):2011 All right reserved 

 
Make a Free Website with Yola.